Example phrase in chinese No.1937

1st tone   2nd tone
欧盟
Ōuméng
4th tone   4th tone
迫切
pòqiè
1st tone   4th tone
希望
xīwàng
1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
2nd tone
néng
4th tone
zuì
4th tone
2nd tone   4th tone
程度
chéngdù
no tone
de
1st tone   4th tone
开放
kāifàng
4th tone   3rd toneno tone
市场。
shìchǎng。
      Play audio
AudioChinese English
欧盟
Ōuméng
Eurpean Union
       迫切
pòqiè
urgent
       希望
xīwàng
hope
wish
       中国
Zhōngguó
China
      
néng
be able to
be capable of
      
zuì
most
      

big
great
age
       程度
chéngdù
level
degree
      
de
particle (bevor verb)
       开放
kāifàng
open
       市场
shìchǎng
market
marketplace

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān yī bǎi yī shí sān
1113
Random Word
亲戚
qīnqi
Show Translation