Example phrase in chinese No.1939

3rd tone
3rd tone
hěn
1st tone   4th tone
期待
qīdài
4th tone
zhè
4th tone
4th tone   3rd tone
电影
diànyǐng
3rd tone
zǎo
no tone
点儿
4th tone
zài
1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
4th tone   4th toneno tone
上映。
shàngyìng。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
hěn
very
very much
quite
       期待
qīdài
await
      
zhè
this
now


department
measure word for movies
       电影
diànyǐng
movie
film

zǎo
early
一点儿
yìdiǎnr
a bit
      
zài
be in (place)
       中国
Zhōngguó
China
上映
shàngyìng
show (movie)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān bā bǎi wǔ shí yī
4851
Random Word
荣幸
róngxìng
Show Translation