Example phrase in chinese No.1941

4th tone
zhè
4th tone
4th tone
yuè
3rd tone
4th tone
zhuàn
no tone
le
2nd tone
4th tone
wàn
4th tone
kuài
2nd tone
qián
no tone
1st tone
huā
no tone
le
4th tone
1st tone
qiān
4th tone
kuài
2nd tone
qián
no tone
2nd tone   2nd tone
其余
qíyú
no tone
de
2nd tone
qián
1st tone
dōu
2nd tone
cún
4th tone
dào
no tone
le
2nd tone   2nd tone
银行
yínháng
3rd toneno tone
里。
lǐ。
      Play audio
AudioChinese English
      
zhè
this
now
      

measure word
      
yuè
month
moon
      

I
me
      
zhuàn
gain
      
le
particle (action finished or changed)
      

one
      
wàn
ten thousand
      
kuài
piece
chunk
measure word for piece / chunk
measure word for RMB
      
qián
money
cash
      
huā
flower
spend (money)
      
le
particle (action finished or changed)
      

four
      
qiān
thousand
      
kuài
piece
chunk
measure word for piece / chunk
measure word for RMB
      
qián
money
cash
       其余
qíyú
rest
remainder
      
de
particle
      
qián
money
cash
      
dōu
all
      
cún
keep
deposit
      
dào
up to
arrive
      
le
particle (action finished or changed)
       银行
yínháng
bank
      

inside
inner

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān sì bǎi sì shí èr
3442
Random Word
繁荣
fánróng
Show Translation