Example phrase in chinese No.1945

4th tone
zhè
4th tone
shì
1st tone
1st tone
jiā
2nd tone   3rd tone
国有
guóyǒu
3rd tone   4th toneno tone
企业。
qǐyè。
      Play audio
AudioChinese English
      
zhè
this
now
      
shì
be
yes
correct
      

one
      
jiā
family
household
home
measure word
国有
guóyǒu
national
state-run
       企业
qǐyè
enterprise

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān jiǔ bǎi yī shí sì
1914
Random Word
转变
zhuǎnbiàn
Show Translation