Example phrase in chinese No.1965

2nd tone   no tone
人们
rénmen
2nd tone   2nd tone
团结
tuánjié
4th tone
zài
4th tone   3rd tone
一起
yìqǐ
3rd tone   4th tone
反抗
fǎnkàng
2nd tone
bié
no tone
de
2nd tone   1st tone
国家
guójiā
no tone
de
1st tone   4th toneno tone
侵略。
qīnlüè。
      Play audio
AudioChinese English
人们
rénmen
several persons
humans
       团结
tuánjié
unite
rally
      
zài
be in (place)
       一起
yìqǐ
together
       反抗
fǎnkàng
revolt
resist
      
bié
other
don't
      
de
particle
       国家
guójiā
country
state
      
de
particle
       侵略
qīnlüè
invade
ocupy
invasion

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān yī bǎi wǔ shí liù
3156
Random Word
猴子
hóuzi
Show Translation