Example phrase in chinese No.1968

1st tone   1st tone
青山
qīngshān
2nd tone
4th tone
绿
4th tone
shù
4th tone
shì
4th tone
zhè
3rd tone
3rd tone   4th tone
美丽
měilì
no tone
de
1st tone   3rd toneno tone
风景。
fēngjǐng。
      Play audio
AudioChinese English
青山
qīngshān
green mountains
      

and
       绿

green
      
shù
tree
      
shì
be
yes
correct
      
zhè
this
now
      

inside
inner
       美丽
měilì
beautiful
      
de
particle
       风景
fēngjǐng
landscape
view

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān líng bā
4008
Random Word
教材
jiàocái
Show Translation