Example phrase in chinese No.1973

4th tone
zhè
4th tone
duàn
4th tone   4th tone
对话
duìhuà
no tone
de
2nd tone   3rd tone
情景
qíngjǐng
4th tone
shì
3rd tone
liǎng
4th tone
2nd tone   no tone
朋友
péngyou
4th tone
zài
1st tone   3rd tone
机场
jīchǎng
4th tone   2nd toneno tone
告别。
gàobié。
      Play audio
AudioChinese English
      
zhè
this
now
      
duàn
measure word for segments
paragraph
       对话
duìhuà
dialogue
      
de
particle
       情景
qíngjǐng
scene
      
shì
be
yes
correct
      
liǎng
two (quantity)
      

measure word
       朋友
péngyou
friend
      
zài
be in (place)
       机场
jīchǎng
airport
       告别
gàobié
say goodbye

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān bā bǎi qī shí
4870
Random Word
均匀
jūnyún
Show Translation