Example phrase in chinese No.1985

3rd tone
měi
4th tone   2nd tone
个人
gèrén
1st tone
dōu
3rd tone
yǒu
1st tone   4th tone
吃饭
chīfàn
no tone
4th tone   4th tone
睡觉
shuìjiào
3rd tone
zhǎo
4th tone   4th tone
对象
duìxiàng
no tone
de
2nd tone   4th toneno tone
权利。
quánlì。
      Play audio
AudioChinese English
      
měi
every
       个人
gèrén
individual (person)
      
dōu
all
      
yǒu
to have
吃饭
chīfàn
eat food
       睡觉
shuìjiào
sleep
      
zhǎo
seek
look for
       对象
duìxiàng
target
object
girl / boy friend
      
de
particle
       权利
quánlì
right

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
wǔ bǎi
500
Random Word
nán
Show Translation