Example phrase in chinese No.1989

4th tone
zhè
4th tone
shì
2nd tone
nín
2nd tone
tián
no tone
de
1st tone   4th tone
资料
zīliào
no tone
3rd tone
qǐng
2nd tone
nín
4th tone   4th tone
确认
quèrèn
1st tone   4th tone
一下
yīxià
2nd tone   4th tone
然后
ránhòu
4th tone
zài
4th tone   3rd tone
这里
zhèlǐ
1st tone   2nd toneno tone
签名。
qiānmíng。
      Play audio
AudioChinese English
      
zhè
this
now
      
shì
be
yes
correct
      
nín
you (polite)

tián
fill out
complete
      
de
particle
       资料
zīliào
material
data
      
qǐng
please
ask for
invite
request
      
nín
you (polite)
       确认
quèrèn
confirm
一下
yīxià
once
a little bit
       然后
ránhòu
then
afterwards
      
zài
be in (place)
这里
zhèlǐ
here
签名
qiānmíng
sign

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān sì bǎi wǔ shí bā
3458
Random Word
tàng
Show Translation