Example phrase in chinese No.1991

3rd tone
4th tone
shuì
4th tone
no tone
zhe
no tone
3rd tone
yǒu
2nd tone
rén
4th tone
zài
1st tone   no tone
窗户
chuānghu
4th tone
wài
4th tone
miàn
4th tone
1st tone
shēng
3rd toneno tone
嚷。
rǎng。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
睡着
shuìzháo
fall asleep
      

no
not
un-
won't
睡着
shuìzháo
fall asleep
      
yǒu
to have
      
rén
human being
person
people
      
zài
be in (place)
       窗户
chuānghu
window
      
wài
foreign
outside

miàn
side
face
aspect
measure word for flags
      

big
great
age

shēng
noise
      
rǎng
shout
yell

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān sì bǎi sān shí qī
1437
Random Word
不免
bùmiǎn
Show Translation