Example phrase in chinese No.1994

4th tone   4th tone
现在
xiànzài
4th tone
ràng
3rd tone   no tone
我们
wǒmen
4th tone   4th tone
热烈
rèliè
1st tone   2nd tone
欢迎
huānyíng
2nd tone
wáng
4th tone   4th tone
教授
jiàoshòu
3rd tone
jiǎng
4th toneno tone
话。
huà。
      Play audio
AudioChinese English
       现在
xiànzài
now
      
ràng
invite
let
       我们
wǒmen
we
       热烈
rèliè
vivid (discussion, atmosphere)
       欢迎
huānyíng
welcome

wáng
king
last name
       教授
jiàoshòu
professor
teach
      
jiǎng
tell
explain

huà
word
speech

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī bǎi jiǔ shí liù
196
Random Word
沟通
gōutōng
Show Translation