Example phrase in chinese No.2008

2nd tone   1st tone
牙刷
yáshuā
no tone
1st tone   2nd tone
拖鞋
tuōxié
2nd tone
3rd tone   1st tone   3rd tone
洗衣粉
xǐyīfěn
3rd tone
děng
3rd tone
děng
1st tone
dōu
4th tone
shì
4th tone   4th tone   3rd toneno tone
日用品。
rìyòngpǐn。
      Play audio
AudioChinese English
牙刷
yáshuā
toothbrush
拖鞋
tuōxié
slipper
      

and
洗衣粉
xǐyīfěn
detergent
washing powder
      
děng
wait
      
děng
wait
      
dōu
all
      
shì
be
yes
correct
       日用品
rìyòngpǐn
articles you need daily

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān sān bǎi sì shí
1340
Random Word
规模
guīmó
Show Translation