Example phrase in chinese No.2010

2nd tone
nín
1st tone   3rd tone
邀请
yāoqǐng
3rd tone
1st tone   1st tone
参加
cānjiā
2nd tone
nín
no tone
de
1st tone   3rd tone
婚礼
hūnlǐ
no tone
4th tone
shì
3rd tone   no tone
我的
wǒde
2nd tone   4th toneno tone
荣幸。
róngxìng。
      Play audio
AudioChinese English
      
nín
you (polite)
       邀请
yāoqǐng
invite
invitation
      

I
me
       参加
cānjiā
join
take part in
      
nín
you (polite)
      
de
particle
       婚礼
hūnlǐ
wedding ceremony
      
shì
be
yes
correct
我的
wǒde
my
       荣幸
róngxìng
honoured

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān jiǔ bǎi qī shí sān
4973
Random Word
máng
Show Translation