Example phrase in chinese No.2015

1st tone
no tone
de
1st tone   3rd tone
身体
shēntǐ
4th tone   2nd tone
一直
yìzhí
3rd tone
hěn
4th tone
ruò
no tone
1st tone   2nd tone
经常
jīngcháng
1st tone   4th toneno tone
生病。
shēngbìng。
      Play audio
AudioChinese English
      

she
      
de
particle
       身体
shēntǐ
body
health
       一直
yìzhí
all the way
continously
      
hěn
very
very much
quite
      
ruò
weak
       经常
jīngcháng
often
regularly
       生病
shēngbìng
fall ill

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān qī bǎi sì shí qī
1747
Random Word
年级
niánjí
Show Translation