Example phrase in chinese No.2019

4th tone   no tone
骆驼
luòtuo
4th tone
bèi
1st tone   2nd tone
称为
chēngwéi
no tone
1st tone   4th tone
沙漠
shāmò
1st tone
zhī
1st tone
zhōu
no toneno tone
”。
      Play audio
AudioChinese English
骆驼
luòtuo
camel
      
bèi
particle (passive phrase)
cover
quilt
称为
chēngwéi
name something
call something
       沙漠
shāmò
desert
      
zhī
this
particle
      
zhōu
boat

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān yī bǎi jiǔ shí sì
2194
Random Word
对不起
duìbuqǐ
Show Translation