Example phrase in chinese No.2020

2nd tone   no tone   no tone
孩子们
háizimen
4th tone
zài
3rd tone   1st tone
海边
hǎibiān
no tone
de
1st tone   1st tone
沙滩
shātān
4th tone
shàng
3rd tone   no toneno tone
玩儿。
wǎnr。
      Play audio
AudioChinese English
孩子们
háizimen
children
      
zài
be in (place)
海边
hǎibiān
beach
      
de
particle
       沙滩
shātān
sand beach
      
shàng
up
above
on
玩儿
wǎnr
have fun
play

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān jiǔ bǎi líng sān
2903
Random Word
yún
Show Translation