Example phrase in chinese No.2025

3rd tone
4th tone
huì
1st tone
xiān
4th tone   4th tone
看到
kàndào
3rd tone   4th tone
闪电
shǎndiàn
no tone
2nd tone   4th tone
然后
ránhòu
2nd tone
cái
1st tone   4th tone
听到
tīngdào
2nd tone   1st toneno tone
雷声。
léishēng。
      Play audio
AudioChinese English
      

you
      
huì
can
be able to
get together
meet
      
xiān
first
in advance
看到
kàndào
see
catch sight
       闪电
shǎndiàn
lightning
       然后
ránhòu
then
afterwards
      
cái
ability
talent
just
only
a moment ago
听到
tīngdào
listen
雷声
léishēng
thunder

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān
3000
Random Word
小伙子
xiǎohuǒzi
Show Translation