Example phrase in chinese No.2027

1st tone
3rd tone
hěn
4th tone   2nd tone
善于
shànyú
3rd tone
gěi
4th tone   3rd tone
自己
zìjǐ
no tone
de
4th tone   4th tone
错误
cuòwù
3rd tone
zhǎo
4th tone   3rd toneno tone
借口。
jièkǒu。
      Play audio
AudioChinese English
      

he
      
hěn
very
very much
quite
       善于
shànyú
be good at
      
gěi
give
for
       自己
zìjǐ
oneself
      
de
particle
       错误
cuòwù
mistake
      
zhǎo
seek
look for
       借口
jièkǒu
pretext
excuse

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān sì bǎi yī shí jiǔ
3419
Random Word
工作
gōngzuò
Show Translation