Example phrase in chinese No.2029

3rd tone
yǒu
2nd tone
rén
3rd tone
1st tone   4th tone
空气
kōngqì
1st tone
zhuāng
4th tone
zài
4th tone   no tone
罐头
guàntou
3rd tone
1st tone
dāng
4th tone
zuò
1st tone   3rd tone
商品
shāngpǐn
1st tone   4th toneno tone
出售。
chūshòu。
      Play audio
AudioChinese English
      
yǒu
to have
      
rén
human being
person
people
      

particle (direct object)
       空气
kōngqì
air
      
zhuāng
make believe
assemble
      
zài
be in (place)
       罐头
guàntou
canned food
      

inside
inner
      
dāng
should
ought to
be
      
zuò
do
make
       商品
shāngpǐn
goods
出售
chūshòu
sell
offer for sale

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān wǔ bǎi èr shí jiǔ
3529
Random Word
确认
quèrèn
Show Translation