Example phrase in chinese No.2031

1st tone   no tone
他们
tāmen
3rd tone
xiǎng
4th tone
piàn
3rd tone
2nd tone   1st tone
投资
tóuzī
no tone
4th tone   4th tone
但是
dànshì
3rd tone
2nd tone
méi
3rd tone
yǒu
4th tone   4th toneno tone
上当。
shàngdàng。
      Play audio
AudioChinese English
他们
tāmen
they (male)
      
xiǎng
want to
think
      
piàn
cheat
fool
      

I
me
       投资
tóuzī
invest
investment
       但是
dànshì
but
      

I
me
      
méi
not / no (past tense)
not have
      
yǒu
to have
       上当
shàngdàng
be fooled

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān wǔ bǎi sì shí sì
3544
Random Word
学校
xuéxiào
Show Translation