Example phrase in chinese No.2033

no tone
1989
2nd tone
nián
1st tone   1st tone
出生
chūshēng
no tone
de
2nd tone
rén
3rd tone
shǔ
2nd toneno tone
蛇。
shé。
      Play audio
AudioChinese English
      
nián
year
       出生
chūshēng
be born
      
de
particle
      
rén
human being
person
people

shǔ
be born in the year of
      
shé
snake

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān sì bǎi liù shí bā
1468
Random Word
所谓
suǒwèi
Show Translation