Example phrase in chinese No.2042

4th tone   1st tone
故宫
gùgōng
3rd tone
gěi
3rd tone
no tone
de
4th tone   4th tone
印象
yìnxiàng
3rd tone
hěn
1st tone   4th toneno tone
深刻。
shēnkè。
      Play audio
AudioChinese English
故宫
gùgōng
royal palace in Beijing
      
gěi
give
for
      

I
me
      
de
particle
       印象
yìnxiàng
impression
      
hěn
very
very much
quite
       深刻
shēnkè
profound

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān jiǔ bǎi èr shí èr
4922
Random Word
dūn
Show Translation