Example phrase in chinese No.2044

3rd tone
4th tone   4th tone
现在
xiànzài
2nd tone
4th tone
shì
3rd tone
3rd tone   1st tone
老师
lǎoshī
no tone
de
1st tone   4th tone
身份
shēnfèn
no tone
2nd tone
ér
4th tone
shì
3rd tone
2nd tone   no tone
朋友
péngyou
no tone
de
1st tone   4th tone
身份
shēnfèn
3rd tone
gěi
3rd tone
4th tone   4th toneno tone
建议。
jiànyì。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       现在
xiànzài
now
      

no
not
un-
won't
      
shì
be
yes
correct
      

for
in order to
       老师
lǎoshī
teacher
      
de
particle
       身份
shēnfèn
identity
      
ér
and
but
      
shì
be
yes
correct
      

for
in order to
       朋友
péngyou
friend
      
de
particle
       身份
shēnfèn
identity
      
gěi
give
for
      

you
       建议
jiànyì
propose
proposition

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān èr bǎi liù shí
3260
Random Word
窗帘
chuānglián
Show Translation