Example phrase in chinese No.2048

4th tone   2nd tone
太阳
tàiyáng
2nd tone
cóng
1st tone   no tone
东边
dōngbian
1st tone
shēng
3rd tone   2nd tone
起来
qǐlái
no tone
2nd tone
cóng
1st tone   no tone
西边
xībian
4th tone
luò
4th tone
xià
4th toneno tone
去。
qù。
      Play audio
AudioChinese English
       太阳
tàiyáng
sun
sunshine
      
cóng
from
东边
dōngbian
in the East
      
shēng
rise (sun)
       起来
qǐlái
stand up
start
      
cóng
from
西边
xībian
in the West

luò
fall
      
xià
below
down
      

go

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān liù bǎi liù shí èr
3662
Random Word
饭馆
fànguǎn
Show Translation