Example phrase in chinese No.2050

1st tone
3rd tone
jiǎng
4th tone   no tone
故事
gùshi
3rd tone
jiǎng
no tone
de
1st tone   2nd tone
非常
fēicháng
1st tone   4th tone
生动
shēngdòng
no tone
3rd tone   4th tone
好像
hǎoxiàng
3rd tone
2nd tone
néng
4th tone   4th tone
看到
kàndào
4th tone
1st tone
xiē
4th tone   4th tone
画面
huàmiàn
2nd tone   4th toneno tone
一样。
yíyàng。
      Play audio
AudioChinese English
      

he
      
jiǎng
tell
explain
       故事
gùshi
fairy tale
old story
      
jiǎng
tell
explain
      
de
particle (after verb/adjective)
       非常
fēicháng
extraordinary
extremely
       生动
shēngdòng
vivid (language, history)
       好像
hǎoxiàng
seem
      

you
      
néng
be able to
be capable of
看到
kàndào
see
catch sight
      

that
      
xiē
some
画面
huàmiàn
image
picture
painting
       一样
yíyàng
alike
the same

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān yī bǎi sì shí qī
3147
Random Word
diū
Show Translation