Example phrase in chinese No.2053

3rd tone   2nd tone   2nd tone
有时候
yǒushíhóu
4th tone   3rd tone
汉语
Hànyǔ
4th tone
huì
3rd tone   4th tone
省略
shěnglüè
no tone
no tone
de
no tone
4th tone
no tone
3rd tone   2nd tone
比如
bǐrú
no tone
3rd tone
1st tone   no toneno tone
妈妈。
māma。
      Play audio
AudioChinese English
有时候
yǒushíhóu
sometimes
       汉语
Hànyǔ
Chinese (language)
      
huì
can
be able to
get together
meet
       省略
shěnglüè
omit
leave out
      
de
particle
      

character
       比如
bǐrú
for example
      

I
me
       妈妈
māma
mum

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān liù bǎi bā shí èr
2682
Random Word
恐怕
kǒngpà
Show Translation