Example phrase in chinese No.2054

4th tone   1st tone
战争
zhànzhēng
2nd tone   4th tone
结束
jiéshù
4th tone
hòu
no tone
2nd tone   2nd tone
全国
quánguó
2nd tone   2nd tone
人民
rénmín
4th tone   4th tone
庆祝
qìngzhù
1st tone   no tone
他们
tāmen
no tone
de
4th tone   4th toneno tone
胜利。
shènglì。
      Play audio
AudioChinese English
       战争
zhànzhēng
war
       结束
jiéshù
finish
end

hòu
after
afterwards
then
全国
quánguó
the whole country
national
人民
rénmín
people
humans
       庆祝
qìngzhù
party
celebrate
他们
tāmen
they (male)
      
de
particle
       胜利
shènglì
victory
triumph

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān yī bǎi yī shí bā
2118
Random Word
Show Translation