Example phrase in chinese No.2055

1st tone
gēn
4th tone   4th tone
现代
xiàndài
1st tone
shī
3rd tone   3rd tone   no tone
比起来
bǐqǐlai
no tone
3rd tone
4th tone
gèng
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
3rd tone   1st toneno tone
古诗。
gǔshī。
      Play audio
AudioChinese English
      
gēn
with
follow
       现代
xiàndài
modern times
      
shī
poem
poetry
比起来
bǐqǐlai
compare
      

I
me
      
gèng
even more
       喜欢
xǐhuan
like
古诗
gǔshī
traditional chinese poems

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān bǎi sān shí èr
332
Random Word
时尚
shíshàng
Show Translation