Example phrase in chinese No.2056

1st tone
gāng
2nd tone   2nd tone
回国
huíguó
no tone
de
2nd tone   no tone
时候
shíhou
no tone
1st tone   4th tone
因为
yīnwèi
2nd tone   1st tone
时差
shíchā
no tone
de
1st tone   4th tone
关系
guānxì
no tone
3rd tone
1st tone   2nd tone
经常
jīngcháng
1st tone   2nd toneno tone
失眠。
shīmián。
      Play audio
AudioChinese English

gāng
just
回国
huíguó
return to your home country
      
de
particle
       时候
shíhou
moment
time
       因为
yīnwèi
because
       时差
shíchā
jet lag
time lag
time difference
      
de
particle
       关系
guānxì
connections
relations
      

I
me
       经常
jīngcháng
often
regularly
       失眠
shīmián
cannot sleep

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr bǎi èr shí qī
227
Random Word
cuī
Show Translation