Example phrase in chinese No.2058

1st tone   4th tone
失业
shīyè
no tone
de
2nd tone
rén
4th tone
tài
1st tone
duō
4th tone
huì
4th tone   2nd tone
造成
zàochéng
4th tone   4th tone
社会
shèhuì
no tone
de
4th tone
3rd tone   4th toneno tone
稳定。
wěndìng。
      Play audio
AudioChinese English
       失业
shīyè
loose the job
unemployed
jobless
      
de
particle
      
rén
human being
person
people
      
tài
too much
excessively
      
duō
many
much
      
huì
can
be able to
get together
meet
       造成
zàochéng
cause
       社会
shèhuì
society
      
de
particle
      

no
not
un-
won't
       稳定
wěndìng
stable

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān sì bǎi liù shí liù
3466
Random Word
输入
shūrù
Show Translation