Example phrase in chinese No.2059

4th tone   4th tone
现在
xiànzài
4th tone
zhè
4th tone
2nd tone   4th tone
时代
shídài
4th tone
shì
2nd tone
4th tone
4th tone   1st tone
信息
xìnxī
no tone
de
2nd tone   4th toneno tone
时代。
shídài。
      Play audio
AudioChinese English
       现在
xiànzài
now
      
zhè
this
now
      

measure word
       时代
shídài
particular period (time)
      
shì
be
yes
correct
      

one
      

measure word
       信息
xìnxī
information
news
      
de
particle
       时代
shídài
particular period (time)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr bǎi yī shí liù
216
Random Word
大家
dàjiā
Show Translation