Example phrase in chinese No.2060

3rd tone
hěn
1st tone
duō
2nd tone
rén
no tone
聚集
4th tone
zài
3rd tone   3rd tone
广场
guǎngchǎng
4th tone
shàng
3rd tone   4th tone
等待
děngdài
1st tone
xīn
2nd tone
nián
4th tone
dào
2nd tone
lái
no tone
de
2nd tone   4th toneno tone
时刻。
shíkè。
      Play audio
AudioChinese English
      
hěn
very
very much
quite
      
duō
many
much
      
rén
human being
person
people
      
zài
be in (place)
       广场
guǎngchǎng
public square
      
shàng
up
above
on
       等待
děngdài
wait
      
xīn
new
recently
      
nián
year
      
dào
up to
arrive
      
lái
come
      
de
particle
       时刻
shíkè
moment

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān liù bǎi yī shí wǔ
1615
Random Word
害羞
hàixiū
Show Translation