Example phrase in chinese No.2063

3rd tone
2nd tone   2nd tone
从来
cónglái
2nd tone
4th tone
kàn
2nd tone   4th tone
时尚
shíshàng
2nd tone   4th tone
杂志
zázhì
no tone
3rd tone
3rd tone
4th tone
3rd tone
dǒng
2nd tone   4th toneno tone
时尚。
shíshàng。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       从来
cónglái
always
from the past till now
      

no
not
un-
won't
      
kàn
look after
take care of
keep an eye on
       时尚
shíshàng
fashion
in vogue
       杂志
zázhì
magazine
      

I
me
      

also
      

no
not
un-
won't
      
dǒng
understand
       时尚
shíshàng
fashion
in vogue

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān qī bǎi sì shí yī
1741
Random Word
接受
jiēshòu
Show Translation