Example phrase in chinese No.2069

3rd tone
2nd tone   no tone
觉得
juéde
4th tone
zài
2nd tone   4th tone   4th tone
实验室
shíyànshì
3rd tone
4th tone
zuò
2nd tone   4th tone
实验
shíyàn
no tone
de
2nd tone   no tone
男生
nánshēng
4th tone   2nd tone
特别
tèbié
4th toneno tone
帅。
shuài。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       觉得
juéde
feel
think
      
zài
be in (place)
实验室
shíyànshì
lab
laboratory
      

inside
inner
      
zuò
do
make
       实验
shíyàn
experiment
      
de
particle
男生
nánshēng
boy
male student
       特别
tèbié
particular
special
      
shuài
elegant
handsome

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān qī bǎi jiǔ shí liù
4796
Random Word
展览
zhǎnlǎn
Show Translation