Example phrase in chinese No.2072

4th tone
zhè
4th tone
kuài
2nd tone   no tone
石头
shítou
1st tone   4th tone
经过
jīngguò
4th tone   4th tone   1st tone
艺术家
yìshùjiā
no tone
de
4th tone   4th tone
创作
chuàngzuò
4th tone   2nd tone
变成
biànchéng
no tone
le
2nd tone
4th tone
jiàn
4th tone   4th tone   3rd toneno tone
艺术品。
yìshùpǐn。
      Play audio
AudioChinese English
      
zhè
this
now
      
kuài
piece
chunk
measure word for piece / chunk
measure word for RMB
       石头
shítou
stone
       经过
jīngguò
through
undergo
pass
艺术家
yìshùjiā
artist
      
de
particle
       创作
chuàngzuò
create
build
变成
biànchéng
become
turn into
      
le
particle (action finished or changed)
      

one
      
jiàn
measure word for clothes
measure word for matters
艺术品
yìshùpǐn
artwork

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān sì bǎi wǔ shí sān
2453
Random Word
称赞
chēngzàn
Show Translation