Example phrase in chinese No.2075

3rd tone
4th tone   4th tone
现在
xiànzài
2nd tone
hái
2nd tone
méi
2nd tone   4th tone
决定
juédìng
2nd tone   2nd tone
明年
míngnián
4th tone   3rd tone
是否
shìfǒu
4th tone   4th tone
继续
jìxù
2nd tone
liú
4th tone
zài
4th tone   3rd toneno tone
这里。
zhèlǐ。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       现在
xiànzài
now
      
hái
still
yet
      
méi
not / no (past tense)
not have
       决定
juédìng
decide
明年
míngnián
next year
       是否
shìfǒu
if
whether
       继续
jìxù
continue
      
liú
remain
stay
      
zài
be in (place)
这里
zhèlǐ
here

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān èr bǎi bā shí liù
3286
Random Word
hēi
Show Translation