Example phrase in chinese No.2077

3rd tone   1st tone
海军
hǎijūn
1st tone   4th tone   4th tone
司令部
sīlìngbù
no tone
de
2nd tone   3rd tone
门口
ménkǒu
4th tone
zhàn
no tone
zhe
3rd tone
liǎng
4th tone
2nd tone
1st tone
qiāng
no tone
de
4th tone   1st toneno tone
士兵。
shìbīng。
      Play audio
AudioChinese English
海军
hǎijūn
navy
fleet
司令部
sī lìng bù
headquarters
      
de
particle
门口
ménkǒu
entrance
door
      
zhàn
station (bus)
stand
      
zhe
particle ( action takes place right now )
      
liǎng
two (quantity)
      

measure word
      

take
hold
      
qiāng
gun
firearm
      
de
particle
       士兵
shìbīng
guard
soldier

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì bǎi bā shí
480
Random Word
调查
diàochá
Show Translation