Example phrase in chinese No.2079

3rd tone
1st tone   4th tone
相信
xiāngxìn
3rd tone
1st tone
shuō
no tone
de
4th tone
shì
2nd tone   4th tone
实话
shíhuà
no tone
4th tone
dàn
4th tone
zhè
3rd tone   2nd tone
可能
kěnéng
2nd tone
4th tone
shì
4th tone   2nd toneno tone
事实。
shìshí。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       相信
xiāngxìn
believe
      

you

shuō
speak
      
de
particle
      
shì
be
yes
correct
       实话
shíhuà
truth

dàn
but
      
zhè
this
now
       可能
kěnéng
maybe
probably
      

no
not
un-
won't
      
shì
be
yes
correct
       事实
shìshí
fact

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān sān bǎi sì shí wǔ
1345
Random Word
大概
dàgài
Show Translation