Example phrase in chinese No.2080

4th tone   4th tone
世界
shìjiè
4th tone
shàng
2nd tone
hái
3rd tone
yǒu
3rd tone
hěn
1st tone
duō
4th tone   1st tone
未知
wèizhī
no tone
de
4th tone   4th tone
事物
shìwù
1st tone   4th tone
需要
xūyào
2nd tone   no tone
人们
rénmen
4th tone   4th tone
继续
jìxù
4th tone   3rd toneno tone
探索。
tànsuǒ。
      Play audio
AudioChinese English
       世界
shìjiè
world
      
shàng
up
above
on
      
hái
still
yet
      
yǒu
to have
      
hěn
very
very much
quite
      
duō
many
much
未知
wèizhī
unknown
      
de
particle
       事物
shìwù
thing
       需要
xūyào
need
require
人们
rénmen
several persons
humans
       继续
jìxù
continue
       探索
tànsuǒ
explore

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān sān bǎi jiǔ shí qī
1397
Random Word
中心
zhōngxīn
Show Translation