Example phrase in chinese No.2086

3rd tone
4th tone
yào
3rd tone
mǎi
2nd tone
4th tone
3rd tone   4th tone
手套
shǒutào
1st tone
dōng
1st tone
tiān
no tone
de
2nd tone   no tone
时候
shíhou
4th toneno tone
戴。
dài。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
yào
will
ask
demand
want
need to
      
mǎi
buy
      

one
      

measure word for pairs
       手套
shǒutào
gloves
      
dōng
winter

tiān
day
sky
      
de
particle
       时候
shíhou
moment
time
      
dài
wear

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān qī bǎi wǔ shí èr
2752
Random Word
调查
diàochá
Show Translation