Example phrase in chinese No.2091

1st tone   4th tone
书架
shūjià
4th tone
shàng
4th tone
fàng
no tone
zhe
3rd tone
hěn
1st tone
duō
1st toneno tone
书。
shū。
      Play audio
AudioChinese English
       书架
shūjià
bookshelf
      
shàng
up
above
on
      
fàng
set free
release
let off
      
zhe
particle ( action takes place right now )
      
hěn
very
very much
quite
      
duō
many
much
      
shū
book

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān jiǔ bǎi èr shí bā
3928
Random Word
组合
zǔhé
Show Translation