Example phrase in chinese No.2095

1st tone
3rd tone
měi
1st tone
tiān
3rd tone   no tone
早上
zǎoshang
1st tone
dōu
4th tone
yòng
1st tone   no tone
梳子
shūzi
3rd tone
hěn
3rd tone   4th tone
仔细
zǐxì
no tone
de
1st tone   2nd toneno tone
梳头。
shūtóu。
      Play audio
AudioChinese English
      

he
      
měi
every

tiān
day
sky
       早上
zǎoshang
early morning
      
dōu
all
      
yòng
use
       梳子
shūzi
comb
      
hěn
very
very much
quite
       仔细
zǐxì
careful
      
de
particle (bevor verb)
梳头
shūtóu
comb the hair

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
liù bǎi qī shí èr
672
Random Word
友谊
yǒuyì
Show Translation