Example phrase in chinese No.2098

1st tone
bāng
3rd tone
3rd tone
mǎi
1st tone   no tone
东西
dōngxi
4th tone
3rd tone   2nd tone
属于
shǔyú
3rd tone
no tone
de
1st tone   4th tone
工作
gōngzuò
4th tone   2nd toneno tone
内容。
nèiróng。
      Play audio
AudioChinese English

bāng
help
      

you
      
mǎi
buy
       东西
dōngxi
thing
      

no
not
un-
won't
       属于
shǔyú
belong to
      

I
me
      
de
particle
       工作
gōngzuò
work
job
       内容
nèiróng
content

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān èr bǎi èr shí yī
3221
Random Word
往往
wǎngwǎng
Show Translation