Example phrase in chinese No.2104

4th tone
zài
1st tone   3rd tone
机场
jīchǎng
no tone
de
3rd tone   4th tone
免税
miǎnshuì
1st tone   4th tone
商店
shāngdiàn
3rd tone
mǎi
1st tone   no tone
东西
dōngxi
2nd tone
4th tone
yòng
1st tone
jiāo
4th toneno tone
税。
shuì。
      Play audio
AudioChinese English
      
zài
be in (place)
       机场
jīchǎng
airport
      
de
particle
免税
miǎnshuì
duty-free
free of tax
       商店
shāngdiàn
shop
store
      
mǎi
buy
       东西
dōngxi
thing
      

no
not
un-
won't
      
yòng
use
      
jiāo
hand over
deliver
      
shuì
tax

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān qī bǎi wǔ shí èr
2752
Random Word
行人
xíngrén
Show Translation