Example phrase in chinese No.2106

1st tone
3rd tone
hěn
4th tone   no tone
固执
gùzhi
no tone
2nd tone
méi
3rd tone
yǒu
2nd tone
rén
2nd tone
néng
1st tone   2nd tone
说服
shuōfú
1st toneno tone
他。
tā。
      Play audio
AudioChinese English
      

he
      
hěn
very
very much
quite
       固执
gùzhi
stubborn
obstinate
      
méi
not / no (past tense)
not have
      
yǒu
to have
      
rén
human being
person
people
      
néng
be able to
be capable of
       说服
shuōfú
persuade
convince
      

he

Youtube Learn Chinese
Options





What number is this?
sì qiān qī bǎi wǔ shí sì
4754
Random Word
jiè
Show Translation