Example phrase in chinese No.2108

4th tone
zhè
4th tone
jiàn
4th tone   1st tone
衬衫
chènshān
4th tone
shì
1st tone   2nd tone
丝绸
sīchóu
no toneno tone
的。
de。
      Play audio
AudioChinese English
      
zhè
this
now
      
jiàn
measure word for clothes
measure word for matters
       衬衫
chènshān
shirt
      
shì
be
yes
correct
       丝绸
sīchóu
silk
      
de
particle

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān sì bǎi qī shí
2470
Random Word
礼物
lǐwù
Show Translation