Example phrase in chinese No.2110

4th tone
zhè
4th tone
jiàn
4th tone
shì
4th tone
ràng
3rd tone
1st tone   3rd tone
开始
kāishǐ
1st tone   3rd tone
思考
sīkǎo
2nd tone   1st tone
人生
rénshēng
no tone
de
4th tone   4th toneno tone
意义。
yìyì。
      Play audio
AudioChinese English
      
zhè
this
now
      
jiàn
measure word for clothes
measure word for matters

shì
matter
case
thing
      
ràng
invite
let
      

I
me
       开始
kāishǐ
begin
start
       思考
sīkǎo
reflect on (meaning of life)
       人生
rénshēng
life
      
de
particle
       意义
yìyì
sense
meaning

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān èr bǎi wǔ shí sì
4254
Random Word
转变
zhuǎnbiàn
Show Translation