Example phrase in chinese No.2112

2nd tone   2nd tone
由于
yóuyú
1st tone
1st tone
xiē
1st tone   2nd tone
私人
sīrén
no tone
de
2nd tone   1st tone
原因
yuányīn
no tone
1st tone
2nd tone   2nd tone
辞职
cízhí
no toneno tone
了。
le。
      Play audio
AudioChinese English
       由于
yóuyú
because
since
      

one
      
xiē
some
       私人
sīrén
private
      
de
particle
       原因
yuányīn
cause
reason
      

he
       辞职
cízhí
resign
      
le
particle (action finished or changed)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān jiǔ bǎi bā shí èr
4982
Random Word
经理
jīnglǐ
Show Translation