Example phrase in chinese No.2118

2nd tone   2nd tone
由于
yóuyú
2nd tone   1st tone
员工
yuángōng
no tone
de
2nd tone
4th tone
1st tone   4th tone
失误
shīwù
no tone
4th tone
zhè
1st tone
jiā
1st tone   1st tone
公司
gōngsī
3rd tone   1st tone
损失
sǔnshī
no tone
le
3rd tone
3rd tone
bǎi
4th toneno tone
万。
wàn。
      Play audio
AudioChinese English
       由于
yóuyú
because
since
员工
yuángōng
employee
      
de
particle
      

one
      

occurence
       失误
shīwù
mistake
error
      
zhè
this
now
      
jiā
family
household
home
measure word
       公司
gōngsī
company
corporation
       损失
sǔnshī
loss
      
le
particle (action finished or changed)
      

five
      
bǎi
hundred
      
wàn
ten thousand

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān qī bǎi yī shí wǔ
2715
Random Word
资源
zīyuán
Show Translation