Example phrase in chinese No.2119

4th tone   1st tone
信息
xìnxī
4th tone   4th tone
技术
jìshù
no tone
de
1st tone   3rd tone
发展
fāzhǎn
1st tone   3rd tone
缩短
suōduǎn
no tone
le
2nd tone
rén
2nd tone
2nd tone
rén
1st tone   1st tone
之间
zhījiān
no tone
de
4th tone   2nd toneno tone
距离。
jùlí。
      Play audio
AudioChinese English
       信息
xìnxī
information
news
       技术
jìshù
technique
technology
      
de
particle
       发展
fāzhǎn
develop
development
       缩短
suōduǎn
shorten
      
le
particle (action finished or changed)
      
rén
human being
person
people
      

and
      
rén
human being
person
people
之间
zhījiān
between
      
de
particle
       距离
jùlí
distance

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān yī bǎi qī shí yī
3171
Random Word
对方
duìfāng
Show Translation